hondentrimsalon trim eye in noord holland

Passie & Geduld

Leverings voorwaarden

Algemene   leveringsvoorwaarden voor het hondentoiletteerbedrijf
  
 1.Toepasselijkheid der voorwaarden Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, mededelingen en overeenkomsten. De onderhavige voorwaarden prevaleren in geval van strijdigheid boven handelsvoorwaarden van de klant of opdrachtgever. Dit   alles tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.
  
  2. Aanbiedingen en prijsopgaven
Aanbiedingen, prijsopgaven e.d. zijn geheel vrijblijvend, evenals onze   mededelingen betreffende de uitvoering van diensten. Prijsopgaven vinden plaats op basis van de ten tijde van de opgave geldende prijzen. Levering van   goederen en diensten die niet in de prijsopgave zijn genoemd, worden   afzonderlijk berekend. Verhoging van de opgegeven prijs, in geval van   stijging van de inkoopprijs en andere met de te verlenen dienst verband  houdende kosten, zullen worden doorberekend. Indien dit binnen drie maanden   na de sluiting van de overeenkomst geschiedt heeft de klant/opdrachtgever het   recht om de overeenkomst te ontbinden.
  
  3. Overeenkomsten
Overeenkomsten zijn bindend op het moment dat deze mondeling of schriftelijk   tot stand zijn gekomen.
  
  4. Levering van goederen en diensten
De levering van diensten geschiedt in de trimsalon. Het te behandelen dier wordt op de afgesproken dag en tijd gebracht en afgehaald, tenzij anders is overeengekomen.
Indien is overeengekomen dat het dier wordt opgehaald of teruggebracht, zal het op de afgesproken tijd en plaats gereed moeten zijn voor   vervoer. Afwijkingen van de afspraken zijn voor rekening en risico van de  klant/opdrachtgever.
Van de klant/opdrachtgever kan worden verlangd dat hij zekerheid stelt voor het voldoen van zijn financiële verplichtingen. Zolang die zekerheid niet is   gesteld, kan de levering van goederen en diensten worden geweigerd.
Als de klant/opdrachtgever, om welke reden ook, nalatig is om aan zijn verplichtingen te dezer zaken na te komen, is hij aansprakelijk voor alle   daaruit direct of indirect voortvloeiende kosten.
  
  5. Overmacht
In geval van overmacht wordt de uitvoering van de overeenkomst opgeschort   zolang de toestand van de overmacht de uitvoering belet. Indien de overmacht   langer dan veertien dagen aanhoudt, is er een wederzijdse bevoegdheid de   overeenkomst te ontbinden. In geval van ontbinding is de klant/opdrachtgever  gehouden tot betaling van een vergoeding voor het reeds gepresteerde.
Onder overmacht wordt verstaan: elk feit of complex van feiten, liggend buiten   de macht van de eigenaar/houder van de trimsalon, die van zodanige ernst of   omvang is, dat nakoming van de overeenkomst redelijkerwijze niet meer kan   worden verlangd. Overmacht is mede aanwezig indien de leverancier, om welke  reden dan ook, in gebreke is om goederen of diensten te leveren, die   noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst. Voor eventuele   schade kan de eigenaar/houder van de trimsalon niet aansprakelijk worden  gesteld.
  
  6. Aansprakelijkheid
De eigenaar/houder van de trimsalon is niet aansprakelijk voor enigerlei   schade, in welke vorm dan ook, tengevolge van niet direct met zijn   dienstverlening verband houdende oorzaken. Alle aansprakelijkheid is te allen   tijde beperkt tot vergoeding van de door een dierenarts in rekening gebrachte   kosten. Bij onherstelbare schade respectievelijk verloren gaan van het dier   is de eigenaar/houder van de trimsalon ten hoogste aansprakelijk voor de   aanschafwaarde van het verloren gegane dier, behoudens dwingend rechterlijke  bepalingen.
  
  7. Garantie
Garantie strekt niet verder dan tot het verrichten van een gelijksoortige dienst en zal nimmer meer in kunnen houden dan het opnieuw verrichten van hetgeen ondeugdelijk is verricht.
  
  8. Reclame
Reclames terzake van een door de eigenaar/houder van de trimsalon verleende   dienst zijn slechts van waarde mits de eigenaar/houder van de trimsalon   binnen 48 uur van de klacht op de hoogte is gebracht, en vervolgens dient de   klant/opdrachtgever binnen 24 uur na melding van de klacht zich met het dier bij de trimsalon te vervoegen.
Reclames terzake van geleverde zaken dienen uiterlijk twee maanden na levering schriftelijk bij de eigenaar/houder van de trimsalon te zijn   ingediend.
  
  9. Betaling
Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt de levering van goederen en   diensten tegen contante betaling bij aflevering. Bij niet nakomen van deze   voorwaarden is de klant/opdrachtgever van rechtswege in gebreke. In dit geval   kan de teruggave van het behandelde dier worden geweigerd totdat de   klant/opdrachtgever aan zijn verplichtingen tot betaling heeft voldaan.   Kosten welke voortvloeien uit het bewaren van het dier komen geheel ten laste   van de klant/opdrachtgever.
Betaling dient tevens te geschieden in geval de klant/opdrachtgever niet   tijdig de afspraak annuleert. De volgende regeling is hierbij van toepassing:
  
a. Bij annulering langer dan 48 uur voor het afgesproken tijdstip, is geen   betaling verschuldigd;
  
b. Bij annulering tussen 24 en 48 uur voor het tijdstip van de afspraak is 50% van de voor de overeengekomen dienst geldende prijs (volgens de   prijslijst van de eigenaar/houder van de trimsalon) verschuldigd;
  
c. Bij annulering korter dan 24 uur voor het afgesproken tijdstip is 100% van de voor de dienst geldende prijs (volgens de prijslijst van de   eigenaar/houder van de trimsalon) verschuldigd.
  

 In geval van niet-tijdige betaling is de eigenaar/houder van de trimsalon   gerechtigd zijn vordering te verhogen met een vertragingsrente van 1% per   maand, ingaande 30 dagen na levering van de dienst. Indien hij (na sommatie)   genoodzaakt is de vordering ter incasso uit handen te geven, zullen zowel de   gerechtelijke als de buitengerechtelijke incassokosten, geheel voor rekening   van de klant/opdrachtgever komen. De buitengerechtelijke kosten worden   gesteld op 15% van het in te vorderen bedrag met een minimum van  tweeëntwintig euro en zeventig eurocent, één en ander zonder dat voorafgaande   sommatie o.d. is vereist.
  
10. Geschillen
Op overeenkomsten, gesloten met de eigenaar/houder van de trimsalon, is Nederlands recht toepasselijk. De bevoegde rechter is de rechter, die de wet daartoe aanwijst.